НЗОК: Определени лица не желаят Касата да изпълнява законовите си функции

от БНТ
11:32, 16.07.2021
Чете се за: 04:30 мин.
Здраве
нзок определени лица желаят касата изпълнява законовите функции
Слушай новината

Определени лица не желаят Касата да изпълнява законовите си функции. С учудване разбираме, че проф. Балтов призовава за оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), защото той изпълнява служебните си задължения, вменени му от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Това заявиха от Здравната каса във връзка с изявление на проф. Асен Балтов, в което се казва: "Присъединявамe се към мнението на колегите от БЛС и от управителния съвет на Софийската лекарска колегия и искаме оставката на Петко Салчев (управител на НЗОК), защото той си позволява, след като преминаха тези две вълни, след като ние изкарвахме тези кошмарни месеци в болницата, в момента да пуска проверки".

Ето какво още пишат от Националната здравноосигурителна каса в изявлението си:

"Напомняме на проф. Балтов и на договорните си партньори, че в раздел VII на ЗЗО изрично са посочени изискванията за определяне на условията и реда за контрол по изпълнение на договорите, както следва:

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 11.12.2018 г.) Приетите по реда на чл. 54 национални рамкови договори, съответно анексите към тях, влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.

(2) Националните рамкови договори съдържат:

1. условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, както и реда за сключване на договори с тях;

2. отделните видове медицинска помощ по чл. 45 ;

3. условията и реда за оказване на помощта по т. 2;

3а. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по т. 2;

4. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 11.12.2018 г.) критерии за качество и достъпност на помощта по т. 2, включително конкретни индикатори за оценка на качеството на лечението на пациентите;

5. документацията и документооборота;

6. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;

6а. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) условията и реда за контрол по изпълнението на договорите;

6б. (нова - ДВ, бр. 48 от 2015 г.) санкции при неизпълнение на договора;

7. други въпроси от значение за здравното осигуряване.

В раздел Х „Контрол, експертиза и спорове“ – член 72, ясно са определени задълженията на управителя на НЗОК по контрола:

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.), изрично се посочват задълженията на управителя на НЗОК: „Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване. Управителят на НЗОК задължително възлага проверка в 14-дневен срок от получаването на одитния доклад на председателя на Сметната палата по чл. 57, ал. 1 от Закона за Сметната палата за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица - служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК - контрольори. Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК.

Освен това, в Националния рамков договор 2020 - 2022 за медицинските дейности, подписан от Управителния съвет на Българския лекарски съюз, глава четиринадесета
„Условия и ред за контрол по изпълнението на договорите“ регламентира извършване на контрола, както и функциите на управителя на НЗОК, както следва:

„Чл. 93. (1) Контролът по изпълнение на договорите за оказване на медицинска помощ се извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО и глава двадесета.

(2) Условията и редът за осъществяване на контрол по ал. 1 се определят в глава двадесета и с инструкция, издадена от управителя на НЗОК на основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО, която се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

Чл. 94. (1) Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол по изпълнението на договорите чрез:

1. длъжностни лица - служители на НЗОК;

2. длъжностни лица от РЗОК - контрольори.

(2) Директорът на РЗОК упражнява контрол върху изпълнението на договорите чрез длъжностни лица на РЗОК - контрольори.

Чл. 95. (1) Длъжностните лица - служители на НЗОК, и длъжностните лица от РЗОК - контрольори, осъществяват внезапен контрол по изпълнение на договорите с изпълнителите на медицинска помощ, контрол преди заплащане на оказаната медицинска помощ и последващ контрол.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 могат да извършват проверки по постъпили жалби от здравноосигурени лица, включително и в случаите по чл. 35, ал. 2.“

Очевидно, определени лица не желаят управителят на НЗОК да изпълнява своите законови функции, което би се тълкувало като отказ от служебни му задължения.

Никъде в текстовете на ЗЗО, както и в НРД няма посочени „извънредни“ обстоятелства, при които да не се осъществява контрол.

Контролната дейност на НЗОК е насочена не само към изпълнението на договорите с лечебните заведения, а и към осигуряване качеството на предоставяната от тях медицинска помощ и защита на правата и сигурността на здравноосигурените лица."

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Румен Радев изрази съболезнования на Белгия и Германия заради жертвите на наводненията
Румен Радев изрази съболезнования на Белгия и Германия заради жертвите на наводненията
Димитър Димитров ще играе в Консар Равена
Димитър Димитров ще играе в Консар Равена