Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Политика за защита на личните данни във връзка с игрите „Кадър на деня “ и „Емоциите , които ни свързват“


1. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е Българската национална телевизия /БНТ/, с адрес: гр. София 1040, ул. "Сан Стефано" 29.

2. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват за целите на участието в Играта. Основание за обработката е изричното съгласие на Участника, който, приемайки Правилата на Играта и тази политика, се съгласява и с обработката на личните му данни. В срока на обработка на данните БНТ може да използва личните данни за други подобни цели или да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на директния маркетинг във връзка с тематиката на Играта.

3. Предоставянето на име, фамилия, телефон за връзка, като е необходимо условие за участие в Играта.

4. Личните данни на Участниците в Играта се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите на Играта, като ще бъдат заличавани непосредствено след приключване на Играта, но не по-късно от 18.01.2023г.

5. Съгласно законовите изисквания Участниците имат право на безплатен достъп до, коригиране или изтриване на личните им данни или ограничаване на обработването им, или правото да се направи възражение срещу обработването.
Доколкото личните данни се предоставят доброволно въз основа на съгласие, Участниците имат право по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни. Участниците имат право на преносимост на личните им данни, тоест да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

6. При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Организатора или по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни dpo@bnt.bg

7. В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

8. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящата политика за защита на личните данни. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящата политика за защита на личните данни, се прилагат разпоредбите на Общ регламент на ЕС за защита на данните (ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г.), ЗЗЛД, и действащото българско и европейско законодателство в областта на защита на личните данни.