НОВИНИ

В писмо до Борисов: Синдикати и работодатели искат нови мерки за справяне с кризата

Участниците в Националния съвет за тристранно сътрудничество са подкрепили единодушно 53 от общо 54 мерки за справяне с последиците от коронавируса и въведената пандемия

Цветелина Катанска
от Цветелина Катанска
07:25, 30.05.2020
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
писмо борисов синдикати работодатели искат мерки справяне кризата

Безпрецедентно съгласие по 53 мерки са постигнали най-големите работодателски организации у нас и синдикатите. Мерките са насочени към справяне с кризата след отминаване на пандемията от коронавируса. Част от исканията да бизнеса са подкрепени от изпълнителната власт, а друга част очаква одобрение от Министерството на финансите.

Мерките са договорени на последния провел се Национален съвет за тристранно сътрудничество, но окончателно са съгласувани късно вечерта в петък.

"По света и у нас" разполага със списък на съгласуваните мерки.

Сред предвидените от бизнеса мерки са увеличаване на схемата 60/40 и преминаване към схема 80/20. Настоява се да бъде опростено плащането на отделни местни данъци и такси. Работодателите искат държавата да изплати и своите дългове, които бави към фирмите.

 • Прекратяване на задължението за заплащане на ТБО и данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са преустановили дейността си.
 • Освобождаване от плащането на данък за недвижими имоти за периода на извънредното положение и освобождаване от плащане на наеми на фирми, които са сключили договори с държавни или общински дружества и техните обекти не функционират, заради обявеното извънредно положение. Задълженията да се редуцират до 1/6 за 2 месеца – по време на извънредното положение.
 • Изплащане на просрочените задълженията на държавата и общините към бизнеса. В случай че мярката не бъде изпълнена, да се даде възможност за отлагане на плащането на ДДС за неизплатени фактури, както и за въвеждане на данъчни облекчения за физическите лица.
 • Възможност за отлагане на задължението за патентен данък и данък за таксиметров превоз при намаляване на приходите не по-малко от 20% спрямо същия период на предходната година, както и по отношение на таксата за тротоарно право. Мярката да действа за 2 месеца.
 • Допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., като се регламентира невъзможността за едностранно прекратяване на договорите и процедурите
 • Допълване на възможност за предоставяне на "ВАУЧЕРИ ЗА ЗДРАВНА ПРЕВЕНЦИЯ" от страна на работодателите към служители чрез промяна на Наредба № 7 от 2003 г. на Министерство на финансите за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна.
 • Контрол на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани с COVID-19.
 • Допълнително преразглеждане на държавния бюджет в насока отмяна на планирани капиталови разходи.
 • При преструктуриране на средствата по оперативните програми да не бъдат изцяло пренасочени всички ресурси за мерки, в резултат на работата на комитетите за наблюдение.
 • Изплащане на месечна компенсация за самоосигуряващите се лица в размер на една минимална работна заплата за времето на извънредното положение, но не повече от 3 месеца, като основен критерий да бъде средномесечен доход под 1000 лв. за 2019 г. и при деклариране на имотното състояние.
 • Разсрочване за определен период след отмяната на ИП изплащането на осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица и за техни служители при спад поне 20% в доходите, като се запазят всички осигурителни права, произтичащи по закон.
 • Отмяна на намаляването на срока за прилагане на компенсацията за непреки разходи за въглеродни емисии за предприятия от отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“ поради прехвърлянето на разходите за квоти емисии парникови газове в цените на електрическата енергия. Настояване да се запази първоначално предвиденият срок за прилагане на компенсаторната схема – 1.07.2019 до 31.12.2020 г.
 • Включване на компенсациите за непреки разходи за въглеродни емисии като неотложна мярка за подпомагане на индустрията в усилията ѝ да запази производството и работните места.
 • Минималното обезщетение за безработица да се установи на 60 на сто от осигурителния доход (при запазване на максималния месечен размер на осигурителния доход) – до края на 2020 г
 • Въвеждане на допълнителен целеви отпуск до 20 дни за сметка на НОИ за уязвими групи работници (майки с малки деца, възрастни и пр.) до края на 2020 г.
 • Подкрепа за предприятията за хора с увреждания по отношение на: осигурителните вноски за сметка на работодателя, изплащани от АХУ ; приоритетно изкупуване от държавата и общините на продукцията на ТПК; целево финансиране и закупуването на лични предпазни средства, произведени от ТПК; облекчения по отношение на месечните задължения за деклариране и внасяне на ДДС и отсрочване на плащането на всички публични задължения на ТПК; еднократна безвъзмездна финансова помощ и приоритетно отпускане на безлихвени кредити на ТПК.
 • Самоосигуряващите се, които са и работодатели, т.е. имат и наети работници, да могат да се ползват от мярката 60/40 по отношение на работниците си.
 • Да се поиска нотификация от ЕК за периода 31-юли – 31 декември 2020 г., която да позволи удължаване действието и разширяване обхвата на икономическите дейности от мерките в ПМС 55. Предложения: Обхватът на ПМС № 55 да бъде за всички икономически дейности.
  или най-малко: Включване на частните фирми в сектора на други/помощни дейности в образованието (код 85.4, 85.5 и 85.6), в частност - центрове за професионално обучение; детски центрове; занимални; школи; спортни, културни и артистични дейности с деца и младежи и др.
  Включване на икономически дейности като сектор „Селско стопанство“.
  Включване на икономически дейности като сектор „Воден транспорт“.
  Трансформиране на мярката 60/40 на 80/20 по отношение на секторите „Туризъм“ и „Транспорт“ .
 • По отношение на лицата, уволнени по време на извънредното положение, които нямат право на обезщетение за безработица, да се предвиди натурална помощ с ваучери за храна на стойност линията на бедност.
 • Преустановяване на спорадичната мобилна заетост на сезонни и социални работници.
 • Възможност за редукция на месечните, респективно дневните, договорени с подписаните унифицирани договори с Булгаргаз ЕАД, количества на доставка на природен газ.
 • Промени в Закона за енергетиката за регламентиране възстановяването от „Булгаргаз“ ЕАД на надплатените от промишлените предприятия средства за природен газ през първото тримесечие на 2020 г.
 • Да се регламентира механизъм за подкрепа (целеви ваучери) за плащането на сметки за ток, парно и вода за домакинства, които не разполагат с доходи поради извънредното положение.
 • Преразглеждане на възможност за отмяна на задължителната 14-дневна карантина за шофьори на автомобили, които се занимават с корабно снабдяване на територията на страната и на държави членки на ЕС.
 • Въвеждане на електронни товарителници.
 • Пренасочване на товарния трафик към железопътен транспорт и създаване на зелени железопътни коридори.
 • В допълнение КНСБ предлага подобно пренасочване да се осъществи и по отношение на водния и въздушния транспорт.
 • Осигуряване на реална подкрепа и рамка на българските търговски банки в прилагането на планове за подпомагане на корабособствениците при решаването на непосредствените финансови проблеми.
 • Осигуряване на облекчен достъп до финансиране за морската индустрия в посока поддържане флота в добро експлоатационно състояние, инсталиране на системи за пречистване на баластните води (BWTS) и системи за пречистване на изгорелите газове (Scrubbers), съгласно влезли в сила изисквания на международни конвенции, както и за реализиране на стартирани вече инвестиционни проекти.
 • Поемане на 60% от разходите за заплати и осигуровки на екипажите на корабите, плаващи под български флаг и тези, намиращи се на брега в изчакване на смяна.
 • Отпадане на таксите в български пристанища за корабите с краен собственик български физически и юридически лица.
 • Изменение в чл. 47, ал. 10 от Закона за водите, като се регламентира за периода от 1.04.2020 г. до 31.12.2020 г. концесионното възнаграждение да се определя на база реално използваните количества бутилирана минерална вода.
 • Гарантирано придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори, с цел да не се възпрепятства износът и вносът на всякакъв вид стоки между държавите.
 • Облекчено издаване на визи на основните групи туристи като например – руски и турски, при пристигането им в България на място
 • Секторна програма за заздравяване на туристическия бранш и на други, засегнати пряко и в сериозна степен от кризата.
 • След нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на страната като туристическа дестинация. Да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да пътуват вътре в страната.
 • Разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които ще трябва да се прилагат СЛЕД вдигането на извънредното положение.
 • Повишаване на степента на дигитализация на услугите, предоставяни от администрацията.
 • Въвеждане и разширяване на обхвата на електронните услуги в административния сектор. Създаване на Национална електронна платформа/електронен адрес за регистриране на потърпевши компании.
 • Преминаване към електронен обмен на документи в секторите транспорт, логистика и спедиция, предвид опасността от пренасяне на заразата чрез хартиените документи между заетите в тези сектори лица и съответните контролни органи.
 • Подписване на секторни споразумения (двустранни протоколи) за безопасни условия на труд, съобразени със санитарно-епидемиологичните изисквания и предписания във връзка с пандемията от COVID-19 и осигуряване на необходимите лични предпазни средства и материали за това.
 • Максимално ускоряване на разплащанията за реализирани обществени поръчки от строителния и индустриалния сектор.
 • Осъществяване на обществени поръчки за инфраструктурни проекти и проекти за енергийна ефективност, съобразени с инвестиционната програма по изпълнението на Стратегията 2030 и за постигането на амбициозните цели на Зелената сделка на ЕС.
 • Осигуряване на целево финансиране на проекти за саниране на жилища и енергийна ефективност при: свобода за кандидатстване, външно финансиране от европейски програми и задължително участие (съфинансиране в разумни размери) от кандидатите за включване.
 • Актуализиране на професиите, по които се финансира обучението на безработни лица, с приоритет на професиите от строителството, като се предвиди обвързване със заетост, вкл. на завърналите се от чужбина временно безработни лица, преминали обучение в България.
 • Директно финансиране на работодатели от хотелиерския и туроператорския бизнес (средни и големи фирми с финансови затруднения) на база документално доказани щети и платените данъци към държавата.
 • Подаването на статистически данни да става по електронен път, еднократно - само към една институция, а държавата да разпределя информацията по служебен път към останалите (НСИ, НАП, НОИ), т.е. да не е необходимо фирмите да се занимават с несвойствена дейност.
 • Да се възстановяват непреките разходи от въглеродни емисии на енергоинтензивните индустрии.
 • Осигуряване на ликвидността на предприятията в сектор „Енергетика“ за изпълнение на оперативната им дейност при условията на удължени срокове за плащане на сметки и финансови затруднения на търговци.
 • Осигуряване на финансовата устойчивост на предприятията от сектор „Енергетика“ на годишна база в условията на увеличени разходи и намалени приходи, в зависимост от прогнозите за излизане от кризата.
 • Актуализиране на позицията на Р. България по отношение на амбициозните цели на Зелената сделка и системата за търговия с емисии.
 • Да се отложи промяната на регулираните цени и следващият регулаторен период да започне от 01.09.2020.
 • Финансово обезпечаване на разходи на задължените лица по Закона за енергийна ефективност по линия на програмите за излизане от икономическата криза.
 • Безвъзмездно целево финансиране за всички транспортни оператори, извършващи обществен превоз на пътници по време на извънредното положение.
 • Изготвяне на национален план за възстановяване на сектор "Земеделие"
Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
Ред Бул (Залцбург) спечели купата на Австрия
Ред Бул (Залцбург) спечели купата на Австрия
#60 секунди без COVID-19: Зоопаркът на София с вход свободен на 1 юни
#60 секунди без COVID-19: Зоопаркът на София с вход свободен на 1 юни