EК: България да промени правилата си за промишлено замърсяване

Десислава Апостолова
от Десислава Апостолова
14:35, 09.06.2021
Чете се за: 05:22 мин.
Европа
българия промени правилата промишлено замърсяване
Слушай новината

Европейската комисия призовава България да подобри правилата си относно замърсяването, произтичащо от промишлени дейности. Според Комисията България не е внедрила правилно всички елементи на Директивата за промишлените емисии (Директива 2010/75/ЕС) в националното законодателство.

Брюксел припомня, че промишлените дейности оказват значително въздействие върху околната среда и директивата определя правилата, които помагат за предотвратяване или намаляване на емисиите във въздуха, водата и почвата и предотвратяването на образуването на отпадъци. България ще има два месеца да отговори и да предприеме необходимите мерки, в противен случай Комисията може да отнесе случая до Съда.

Еврокомисията призова страната ни да подобри националните правила за въздействието върху околната среда на публични и частни проекти. През март 2019 година Брюксел изпрати уведомително писмо на София, че не е транспонирана правилно Директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Директивата изисква да се включват резултатите от други съществуващи оценки в доклада за оценка на въздействието, което България не гарантира. Страната има два месеца да отговори и да предприеме необходимите мерки, в противен случай Комисията може да реши да сезира Съда.

Еврокомисията призова България, Германия, Полша и Португалия да правилното транспониране на правилата на ЕС за борба с тероризма. Директивата за борба с тероризма е ключов елемент от Програмата за борба с тероризма на ЕС и включва разпоредби, които криминализират и санкционират престъпления, свързани с тероризма, като пътуване в чужбина за извършване на терористично престъпление, връщане или пътуване в рамките на ЕС за такива дейности, обучение за терористични цели и финансиране на тероризма. Освен това правилата на ЕС определят специални разпоредби за жертвите на тероризъм, за да се гарантира, че те имат достъп до надеждна информация, както и до професионални и специализирани услуги за поддръжка, непосредствено след нападение и толкова дълго, колкото е необходимо. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното законодателство до 8 септември 2018 г. България, Германия, Полша и Португалия разполагат с два месеца, за да отговорят на аргументите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Комисията призовава Белгия и още 17 държави да прилагат различни разпоредби на Регламент 1143/2014 относно предотвратяване и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Европейският екологичен договор и Европейската стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. подчертават важността на ЕС да спре загубата на биологично разнообразие чрез запазване на природните ни обекти и възстановяване на увредените екосистеми до добро екологично състояние. Инвазивните чужди видове са растения и животни, които в резултат на човешка намеса се установяват в райони извън техния естествен ареал, разпространявайки се бързо и извън конкуренцията на местните видове, със сериозни екологични и икономически последици. Всичките 18 държави членки не са успели да изготвят, приложат и съобщят на Комисията план за действие (или набор от планове за действие) за справяне с най-важните пътища на неволно въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове, загрижени за ЕС.

Комисията изпрати официално уведомително писмо до България, в което да обърне внимание на данъчното третиране на облагаемите дъщерни дружества. Данъчното облагане на такива компании се изисква съгласно Директива (ЕС) 2016/1164. Правилата позволяват на държавата членка, в която се намира предприятието майка, да облага не само печалбите на това дружество майка, но и печалбите на нейните дъщерни дружества, които не плащат достатъчно корпоративен данък (или нямат данък) в тяхната юрисдикция по пребиваване. Настоящото законодателство, транспониращо тази директива в България, включва неправомерно освобождаване за дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни компании), които са обект на "алтернативни форми на данъчно облагане“. Подобно освобождаване не е разрешено от директивата. Поради това Комисията счита, че неправомерното освобождаване на дъщерни дружества, които са обект на "алтернативни форми на данъчно облагане“, представлява нарушение на Директивата за избягване на данъци. България разполага с два месеца за отстраняване на установените от Комисията недостатъци, след което Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Агенция по вписванията отговори на здравния министър за болниците "Лозенец" и "Александровска"
Агенция по вписванията отговори на здравния министър за болниците "Лозенец" и "Александровска"
24-часова национална стачка блокира обществения транспорт в Гърция на 10 юни
24-часова национална стачка блокира обществения транспорт в Гърция на 10 юни