Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Кодекс за работа

Принципи за работа на обществената БНТ
 
Българската национална телевизия (БНТ) е общественият доставчик на аудио-визуални услуги в България. Основана е през 1959г.
 
Водени от обществения характер на медиата, нашата мисия е да разпространяваме достоверна, точна и проверена информация, да отстояваме принципите на плурализъм и да образоваме аудиторията си, като се водим от нейните нужди и потребности.
 
БНТ разпространява програмата си чрез своите четири телевизионни канала, два сайта и различни канали в социалните мрежи.
 
През декември 2022 година БНТ стана част от Българо-румънската обсерватория за дигитални медии (BROD) и създаде свой екип по проверка на факти като част от борба с дезинформацията и фалшивите новини.
 
Екип за проверка на факти
 
В екипа за проверка на факти участват репортери, редактори и продуценти от нюзрума на БНТ. Всеки един е преминал обучение за проверка на фалшиви новини, а в процеса на работа надграждаме своите умения.
 
Всеки член на екипа е свободен да търси и предлага факти и твърдения, в чиято достоверност се съмнява. След обсъждане в рамките на  екипа „Проверка на факти“ започват и самите проверки, които стъпват на методологията, по която работи всеки член на екипа.   
 
Работим заедно, не си мълчим, когато не сме съгласни с нещо в някой материал или в начина, по който се прави. Колкото повече погледи върху конкретен казус, толкова повече намаляваме риска авторът да се „загуби“. :)  
 
Какво проверяваме?

Като обществена медия основната мисия на БНТ е да образова и да подава коректна и проверена информация. Ето защо разпознаваме борбата с дезинформацията като част от мисията си. Дезинформацията е невярно, лъжливо съобщение, съзнателно заблуждаване чрез даване на неверни сведения. Един от основните инструменти за дезинформация са фалшивите новини. Затова екипът по проверка на факти на БНТ има за цел да ги отсее и посочи.

Мисията ни е съсредоточена върху онези твърдения в общественото пространство, които будят спорове и съмнения. Срещаме ги най-често в социалните мрежи, където те често се разпространяват безкритично и набират висока популярност, но понякога и в речта на политиците и обществениците. Целта е да ги изясним и да отсеем истината от манипулацията и фалшивите новини.
Тъй като работим с факти, проверяваме конкретни твърдения. Няма как да проверим прогнози за бъдещето или лични мнения
 
Защо проверяваме?
 
През последните години дезинформацията заема все по-голяма част от обществения диалог у нас и по света. Когато един човек се ръководи в действията си от дезинформация, резултатът от постъпките му често се разминава с намеренията и с очакванията му.
 
Когато много хора се ръководят в действията си от дезинформация, това може да промени хода на цяло едно общество в посока, която малцина целят и очакват.
 
„БНТ Проверено“ е част от Българо-румънската обсерватория за цифрови медии (BROD), която е член на Европейската обсерватория за дигитални медии (EDMO). BROD e мултидисциплинарен регионален център за откриване, анализ и борба с дезинформацията, разпространявана в България и Румъния. 
 
Българо-румънската обсерватория за цифрови медии (BROD) обединява някои от най-известните изследователи, специалисти по медийна грамотност, журналисти и експерти в областта на политиката, работещи в региона
 
Екип „БНТ проверено“ и принципи на работа
 
Търсим твърдения, новини и противоречиви съобщения, които достигат до много хора чрез социалните медии или се разпространяват в традиционните медии без да имат достоверен източник и конкретика. След като идентифицираме противоречивата тема, по нея започва проверка по методи, близки до журналистическото разследване.
 
Екипът на „БНТ проверено“ се състои от журналисти с разнообразни профили и сфери на познания – репортери с различни ресори, международни редактори, продуценти, уебредактори. Това ни позволява, когато проверяваме твърдение, да разчитаме не само на богатия си опит и на журналистическия си инстинкт, но и на познанията на нашите колеги, както и, ако се налага - на работата им „на терен“.
Възползваме се максимално от предимствата на работата в екип – обсъждаме заедно материалите, по които работим, и оценяваме кой по какъв начин би могъл да допринесе за тях.
 
Етапите на работа, които следваме са следните:
 
- проверяваме източника на информацията,
- правим анализ на мащаба на разпространението на информацията
- свързваме се със страните, споменати в нея, като настояваме да получим официалното им мнение,
- проверяваме всеки факт, като се свързваме със споменатите в информацията институции или конкретни хора,  
- снимките проверяваме по методология, в която е обучен всеки член на екипа, 
 
Важен етап в проверката ни е да търсим и проверяваме документи, които доказват или опровергават твърденията. Когато разполагаме с документи, ги публикуваме. 
 
След като съберем всички факти и направим изводите и последно проверим достоверността на информацията пристъпваме към публикуване на проверката на новинарския сайт на БНТ в специалната секция „БНТ ПРОВЕРЕНО“
 
https://bntnews.bg/provereno
 
Скалата на оценка за всеки проверен материал е следната:
 
- Вярно
- Манипулативно
- Сатира
- Фалшива новина
 
Честни сме при корекциите и допълненията в проверките, като за потребителите това е видно от датата на обновяване. 
 
Нашата методология
 
Когато проверяваме твърдения, търсим първоизточника им и контекста, в който са създадени. Работим с широк набор от инструменти, данни и експерти, за да можем да установим фактите и да съберем доказателства в тяхна подкрепа.
 
За степента на въздействие на дадено твърдение върху аудиторията съдим по:
-      популярността на твърдението,
-      реакциите, които то предизвиква,
-      доколко темата, която засяга, присъства в дневния ред на обществото,
-      дали твърдението е опасно за здравето или живота, застрашава демократичните процеси, съдържа реч на омразата,
 
Проверяваме твърдения от всякакви източници, без да се влияем от тях в избора си. Възможно е да проверяваме повече твърдения от един и същ източник, ако те са набрали достатъчна популярност и имат широк отзвук в общественото пространство
 
При проверките:
-      Анализираме данни от нормативни документи, като обясняваме обхвата и силата им на действие.
-      Правим анализ на отговорите, които получаваме от отговорните институции и експерти като уточняваме компетенциите на дадената институция/експерт и защо становището им има значение за проверката на факти, която правим.
-      Използваме данни от научни изследвания.
-      Проверяваме и анализираме големи бази данни, за да извлечем и обобщим информацията, която се отнася към проверяваното твъдение, Оценяваме автентичността на снимките и видеоматериалите, които придружават твърдението, което проверяваме, както и контекста, в който те са заснети.
-      Анализираме клъстери в социалните мрежи, които разпространяват идентични твърдения.
 
 
Тъй като работим с факти, не проверяваме лични мнения или убеждения, нито прогнози за бъдещето.
 
Ако не можем да съберем необходимия набор от доказателства за дадено твърдение, не публикуваме проверката.
 
 
Всяка проверка на факти завършва с оценка:
 
Вярно
 
Сатира - подвеждащо или невярно твърдение, публикувано с цел осмиване на личност или човешки/обществени пороци
 
Манипулативно - подвеждащо твърдение, което съдържа частично вярна информация, придружена от неверни тези, водещи до неверни изводи
 
Фалшива новина – изфабрикувано твърдение, което не отговаря на фактите
 
Поддържаме и рубрика „На фокус“ със статии, посветени на борбата с дезинформацията.
 
Връзка с аудиторията
 
Анализираме непрекъснато аудиторията и нейните предпочитания. 
 
Всеки потребител на нашия сайт може да подаде сигнал за проверка на факти само с един бутон. 
 
Голяма част от проверките на БНТ се излъчват в централната емисия „По света и у нас“ и така достигат и до част от аудиторията, която не ползва често социални мрежи.
 
  
FACT-CHECKING CODE – BNT
 
 
Working principles of BNT as a public service media
 
The Bulgarian National Television (BNT) is the public service broadcaster in Bulgaria. It was established in 1959.
 
Guided by the public nature of the media our mission is to provide reliable, accurateand verified information, uphold the principles of pluralism and educate the audience takinginto account its needs and demands.
 
BNT broadcasts its programme via four TV channels, two websites and various socialmedia channels.
 
In December 2022 BNT joined the Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media(BROD) and set up its own fact-checking team tasked with combating disinformation and fake news.
 
Fact-checking team
 
The fact-checking team is comprised of reporters, editors, and producers from the BNT newsroom. Each of them has completed trainings on fact-checking fake news and we continue to enhance our skills on the job.
 
Each team member is free to search for and propose facts and claims whose veracity isdubious. Following discussions within the fact-checking team the actual verification process based on the methodology employed by all team members begins.
 
We work together, do not keep quiet when there is something in a story or the way it is reported that we disagree with. The more perspectives there are on a given issue, the lower the risk of the author “getting lost”. :)  
 
What we check?
BNT’s primary mission as a public service media is to educate and provide accurate andverified information. Therefore, for us combating disinformation is a part of our mission. Disinformation is defined as false, deceptive statements intended to mislead by presenting false information. One of the main disinformation tools are the fake news. Hence the objective of the BTN fact-checking team is to detect and expose them.
The focus of our mission is on the claims circulating in the public space that spark offcontroversy and mistrust. We find those primarily in the social media where they are often uncritically shared thus gaining widespread popularity, but also sometimes in the speeches of politicians and public figures. Our goal is to break them down and filter the truth from the manipulative and fake news.
As we work with facts, we check specific claims. We cannot check forecasts or personal opinions.
 
Why we check?
 
Disinformation has pervaded increasingly large parts of the public debate in Bulgariaand the world. When one persons’ actions are guided by disinformation the outcomes of these actions frequently diverge from the person’s intentions or expectations.
 
When many people’s actions are guided by disinformation, this may change the courseof a society in a direction that few people want or expect.
 
“Fact - checked by BNT” is part of the Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media(BROD) which is a member of the European Digital Media Observatory (EDMO). BROD is a multidisciplinary regional hub for detecting, analysing and combating disinformation circulating in Bulgaria and Romania.
 
The Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media (BROD) brings together some ofthe most prominent researchers, media literacy experts, journalists, and policy experts in theregion.
 
“Fact - checked by BNT” team and working principles
 
We seek to investigate statements, news and dubious claims that reach many peoplevia the social media or are disseminated by the traditional media without a credible sourceand specifics. Once the controversial claim is identified it is fact-checked using methods similar to the ones used in investigative journalism.
 
The “Fact-checked by BNT” team includes journalists with various profiles andknowledge areas – reporters with different areas of competence, international editors,producers, and editors of online content. This allows us to relay not only on our ample experience and journalistic intuition but also on the knowledge of our co-workers, and if necessary, on their “on-site reporting” insights when fact-checking a claim.
We make the most of the benefits of teamwork – we discuss the materials that we fact-check in the team and determine how each team member can contribute.
 
Our work stages are as follows:
 
-      checking the information source;
-      analysing the spread of the information;
-      contacting the parties mentioned in the statement and requiring their official opinion;
-      checking every fact by contacting the institutions or persons mentioned in the statement;  
-      checking the photographs applying a methodology that each team member is trained to use. 
 
An important verification stage is to find and examine documentation proving ordebunking the claim. When we obtain such documentation, we publish it.
 
After collecting all the facts, drawing the conclusions, and double checking theinformation we proceed to publishing the results on the news website of BNT in the “FACT - CHECKED BY BNT” section.
 
https://bntnews.bg/provereno
 
Each fact-checked material is rated as follows:
 
True
Manipulative
Satire
Fake news
 
We are transparent in adjusting and appending the fact-checks making the changesvisible to the users in the revision dates.
 
 
Our methodology
 
When we fact-check claims we look for their primary source and the context in which they have been made. We use a variety of tools, data, and experts to be able to ascertain the facts and collect supporting evidence.
 
We evaluate the impact of the claim on the audience based on:
-      the popularity of the claim;
-      the response to the claim;
-      the extent the issue it is related to is on the public agenda;
-      if the claim poses danger to human health or life, undermines the democraticprocesses, or contains hate speech.
 
We fact-check claims from different sources without being influenced by the source in our choice. It may happen that we fact-check more than one claim from the same source if those claims have gained popularity and high public visibility.
 
When fact-checking:
-      We analyse data from regulations and explain their scope and application.
-      We analyse the responses received by the competent institutions and expertsspecifying the competences of the respective institutions and experts and why theiropinion is important for our fact-checking.
-      We use research data.
-      We verify and analyse large datasets to retrieve and summarise the informationrelevant to the fact-checked claim, and assess the authenticity of photographs andvideos accompanying the fact-checked claim and the context in which they weremade.
-      We analyse social media clusters spreading identical claims.
 
 
As we work with facts, we do not fact-check personal opinions or beliefs, or forecasts.
If we are unable to collect adequate evidence relating to a claim, we do not publish the results of the fact-check.
 
 
Each fact-check results in the following rating:
 
True
 
Satire – false or misleading claim published to ridicule a person or human/social vices
 
Manipulative – misleading claim containing partially true information accompanied byfalse statements leading to wrong conclusions
 
Fake news – fabricated statement not rooted in fact
 
We maintain the “In Focus” section which contains articles on combating disinformation.
 
Contact with the audience
 
We continuously analyse the audience and their preferences.
 
Each user of our website can report a story for fact-checking by pressing a button. 
 
The better part of the BNT fact-checks is broadcast in the evening news programme“Po Sveta I u Nas” thus reaching the viewers who do not frequently use social media.