НОВИНИ

Идентифициране, съхранение и оползотворяване на опасни отпадъци

В областта на опасните отпадъци има фирми, които предлагат комплексна услуга за транспортирането и третирането им

идентифициране съхранение оползотворяване опасни отпадъци
bnt avatar logo
от БНТ
09:19, 17.01.2024
Чете се за: 09:45 мин.
Екология
Слушай новината

В последните десетилетия светът е изправен пред нарастващия проблем с опазването на околната среда, който е пряко свързан с производствени и други обществени дейности. Хората генерират в своето ежедневие отпадъци от различни дейности, които са все повече като количество.

Те най-често се класифицират според техния състав и свойства. Третират се като опасни, когато крият риск за здравето на хората и за екологичното равновесие.

Те може да са отровни, токсични, корозивни, инфекциозни или да притежават други вредни качества, с които да застрашават природата. Затова се изисква изключително прецизно отношение при тяхното събиране, транспортиране, съхраняване и евентуална преработка.

Над 170 държави са приели Базелската конвенция, която се отнася до контрола на опасните отпадъци и тяхното трансгранично движение. В документа са разписани правила за намаляването на техните вредни характеристики и количества в световен план.

Идентифициране на опасни отпадъци

Опасните отпадъци имат състав, количество и свойства, които създават риск за човешкото здраве и околната среда. Те съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Притежателите им са длъжни да ги предоставят за събиране, транспортиране и оползотворяване на лица, които имат право да извършват съответните дейности и притежават необходимите разрешителни, или го правят сами в съответствие с Българското и Европейско законодателство.

Видове опасни отпадъци

Различните обществени сектори може да бъдат източник на такива отпадъци, а начинът им на произход предопределя подялбата им на битови, производствени и строителни.

Битови

Всяко домакинство е увеличило количеството боклуци. Това се дължи на все по-честата употреба на различни медикаменти, химикали, лепила, масла, лакове и други подобни материали в бита. Тук се включват също почистващи препарати, консумативи, както и стари луминисцентни лампи, батерии и прочие. Такива отпадъци отиват в боклукчийските контейнери на всеки дом, хотел, офис, административна сграда, магазини.

От своя страна битовите отпадъци може да се разделят на няколко основни подгрупи: химикали и препарати; лакове и лепила; живак съдържащи уреди; мастила и замърсени опаковки; медикаменти с изтекъл срок на годност.

Общините в страната имат задължение да организират извозването на подобни отпадъци, които се изхвърлят от домакинствата, както и да имат система за събиране и третиране. Има създадена практика да се обявяват предварително дати, на няколко пъти през годината, на които отпадъците да се извозват. Понякога те се транспортират от самото домакинство по предварителна заявка.

Следва да се отбележи, че количеството живак в една луминесцентна лампа е напълно достатъчно, за да замърси и направи негодна за употреба 30 000 литра вода.

Производствени

В тази категория попадат отделяните отпадъци от производствената дейност на хората - различните масла, бои, химикали, тежки метали и други. Всяко предприятие задължително спазва нормативната уредба за опазване на околната среда предвид значителния риск за хората и природата.

Строителни

Генерират се при ремонтни, строителни и разрушителни дейности. Най-често това са: бои, лакове, метални отпадъци, които са замърсени с опасни вещества кабели, съдържащи масла или азбестовата изолация.

Други са със съдържание на полиароматни въглеводороди, някои добавки към цимента, минерални влакнести материали. Някои от тях са изцяло опасни, а други съдържат такива вещества или елементи, което ги причислява към боклуците, криещи риск за населението и природата.

В групата на опасните отпадъци попада още една категория – радиоактивните отпадъци, при които мерките за контрол и сигурност са в най-висока степен и се регулират от държавите стриктно по международни споразумения. Източник на подобен тип отпадък са производството на атомна енергия, добивът на радиоактивни руди и дейността в научноизследователски лаборатории.

Обезвреждане на опасни отпадъци

В България съществува Закон за управление на отпадъците, който нормативно урежда всички въпроси, свързани с тяхното безопасно третиране . Основната цел е минимум риск за населението и природата.

При обезвреждането на опасните отпадъци процесът е значително по-сложен и изисква повече разходи, оборудване, транспорт и складове. Налага се и прилагането на специализирани методи за съхранение и обработка. Не на последно място и специално обучен персонал.

По отношение на тези, които се генерират от домакинствата, вече съществуват приложими схеми за тяхното извозване.

Съществуват и пунктове, които работят по предварителен график, където хората могат сами да предадат опасните отпадъци. След тяхното събиране, битовите се рециклират или депонират. Всяка община има задължение да разработи функционираща система за събирането им.

При третирането и транспортирането на производствени и строителни опасни отпадъци се спазват и изискванията на международни разпоредби, чиято задача е да се намалят възможно най-много отрицателните въздействия върху замърсяването на въздуха, земите, почвите и водите или рисковете за здравето на населението като цяло.

Фирми за оползотворяване на опасни отпадъци

Според нормативната уредба процесът трябва да се извършва в проектирани или преустроени за целта съоръжения и инсталации. Разписаните мерки се отнасят от момента на събирането, през съхранението до оползотворяването, за да се постигне максимално намаляване на вредното въздействие на отпадъка.

У нас те се складират в специализирани за целта регионални депа и фирми, но почти няма налични мощности за тяхното обезвреждане.

Ето и един пример. Генератор на медицинските отпадъци са лечебни и здравни заведения (държавни и частни), които са задължени да имат програми за управление на отпадъци и да имат сключени договори с транспортни фирми за последващо третиране чрез изгаряне в инсинератори. Подобен боклук може да окаже вредно въздействие върху човешкото здраве, върху природата и се отнася до обществената сигурност.

Повечето опасни отпадъци се транспортират от фирми за оползотворяване на опасни отпадъци в чужбина, където има налични инсталации за тяхното обезвреждане.

Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, всички предприятия, дейностите, на които включват превоз на опасни товари или свързани с тях опаковане и товаро-разтоварни дейности, трябва да имат Консултант по безопасността.

Отговорната му задача включва различни дейности, за да има възможно най-малко рискове за хората и околната среда.

В областта на опасните отпадъци има фирми, които предлагат комплексна услуга, включваща пакетиране на отпадъците в съответните специализирани опаковки, товаро-разтоварни операции, транспортиране, временно съхранение и последващо обезвреждане или оползотворяване. Една от тях е българската компания „НОРД опасните“, която съдейства на своите клиенти с пълна подготовка на необходимата документация, отнасяща се до изброените по-горе процеси по транспортиране и третиране на опасните отпадъци.

Тя работи с почти всички групи опасни отпадъци, реализирани от предприятията в различни сфери на дейност и/или образувани в домакинствата. Фирмата е сред водещите фирми в областта на управлението на опасни отпадъци в България. Тя има установени дългогодишни партньорства с местни и чужди предприятия, които обезвреждат, оползотворяват и рециклират опасни отпадъци.

Като част от групата на Норд холдинг, „Норд опасните“ се ръководи от принципите за висок професионализъм, отговорност и законност в предоставяните услуги. С цел да осигури по-чиста околна среда и по-добро бъдеще за хората, фирмата се грижи да направи услугите си достъпни за всички.

Източник на изображения: Pixabay

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
Топ 24
Най-четени
16-годишна рускиня отстрани Онс Жабер от Australian Open
16-годишна рускиня отстрани Онс Жабер от Australian Open
Законът за БНБ скара депутатите в парламента
Законът за БНБ скара депутатите в парламента